Manželské a rodinné spoločenstvá

Rodinné spoločenstvá

Organizátor: Saleziáni spolupracovníci ASC

Charakteristika: Ide o stretnutia manželských párov, ktorí si chcú prehĺbiť svoj duchovný život a tým zlepšiť kvalitu života. Je to jeden z nástrojov na ochranu manželstva a tým samozrejme aj rodiny. Medzi rodinami zapojenými do rodinného spoločenstva sa pestuje vzájomná duchovná, ale aj sociálna solidarita a pomoc. Náplňou stretiek je modlitba, rozjímanie nad úryvkom evanjelia, téma, osobné hodnotenie s dôrazom na duchovný život.

Frekvencia stretnutíManželia sa stretávajú obyčajne 1 krát za dva týždne v skupinkách, kde je max. 5 párov a animátorský pár.

Kontakt: www.ascslovakia.sk

 

Malé rodinné spoločenstvá

Organizátor: Hnutie kresťanských rodín

Charakteristika: Spoločenstvá rodín sa usilujú vytvárať stabilný a harmonický život v manželstve a rodine na kresťanských princípoch. Rodinné spoločenstvá majú dva hlavné ciele: sú zamerané na budovanie stabilného a láskou spojeného manželstva a rodiny, postavených na mravnom kresťanskom základe a sú otvorené potrebám okolitého prostredia.

Tieto ciele sa realizujú duchovnou formáciou (osobnou, manželskou a rodinnou) vychádzajúcou z Božieho slova, formovaním dobrých manželských a rodinných vzťahov, vzdelávaním, aplikovaním kresťanskej výchovy detí a vzájomnou výmenou skúseností. Malé rodinné spoločenstvo vedie členov k otvorenosti, a to: vytváraním vedomia vzájomnej spolupatričnosti, prípravou a usmerňovaním manželov a rodín na službu navonok, charitatívnou činnosťou a vzájomnou duchovnou a hmotnou podporou. Rodinné spoločenstvá fungujú v každom meste, často aj v malých obciach.

Frekvencia stretnutí: Spoločenstvo tvorí od 3 - 4 až po 8 – 9 manželských párov. Spoločenstvo sa schádza podľa potreby, väčšinou pravidelne v týždňovom alebo v dvojtýždňovom intervale. Menšia časť malých spoločenstiev sa stretáva 1x za 3-4 týždne.

Kontakt: www.hkrsr.sk

 

Modlitby matiek

Organizátor: Modlitby matiek

Charakteristika: Spiritualita Modlitieb matiek je spiritualita života Panny Márie. Cez modlitbu a úplnú dôveru v Božiu všemohúcnosť kráčať životom jednoduchosti, pokory a lásky. Zapojiť sa môže každá žena, ktorá cíti potrebu modliť sa intenzívnejšie alebo sa chce modliť v spoločenstve. Môžu sa zapojiť matky, staré matky alebo slobodné ženy, ktoré majú duchovné deti. Matky sa stretávajú po domoch, každý mesiac u niekoho iného.

Frekvencia stretnutí: Malé skupiny tvoria dve až osem matiek a stretávajú sa jedenkrát v týždni, vždy v ten istý čas a v tú istú hodinu. Tak vzniká nepretržitý reťazec modlitieb matiek na celom svete.

Kontakt: Ing. Janka Pajanová (koordinátorka), modlitbymatiek@yahoo.com
 

Modlitby otcov

Organizátor: Modlitby otcov

Charakteristika: Stretnutia sú určené pre mužov, fyzických i duchovných otcov, ktorí sa chcú spolu modliť a pomáhať si. Stretnutia prebiehajú v malých spoločenstvách od 2 do 8 mužov. Náplňou stretnutí je modlitba, čítanie sv. Písma a zdieľanie.

Frekvencia stretnutí: Skupiny Modlitieb otcov sa stretávajú pravidelne v mieste svojho bydliska v bytoch, domoch alebo v kostole, aby sa modlili za svoje rodiny a za všetkých otcov.

Kontakt: www.modlitbyotcov.sk