Eucharistická bohoslužba
 
30. Pokračuje sa podľa omšového poriadku (okrem zmien, ktoré sú na príslušných miestach označené).
Novomanželia môžu na obetovanie priniesť k oltáru chlieb a víno.

.

NAD OBETNYMI DARMI

 
Pane, láskavo prijmi dary,
ktoré ti v túto radostnú chvíľu prinášame
a otcovskou láskou ochraňuj tých,
ktorých si spojil sviatostným zväzkom.
Skrze Krista, nášho Pána.
.

PREFÁCIA

. Pán s vami. Ṿ
Ɍ. I s duchom tvojím.
. Hore srdcia.
Ɍ. Máme ich u Pána.
. Vzdávajme vďaky Pánu Bohu nášmu.
Ɍ. Je dôstojné a správne.
.
Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spasiteľné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe,
Pane, svätý Otče, všemohúci večný Bože,
skrze Krista, nášho Pána.
 
Lebo ty si uzavrel so svojím ľudom novú zmluvu,
keď si nás vykúpil tajomnou silou Kristovej smrti
a zmŕtvychvstania,
aby sme mali v Kristovi účasť na Božom živote
a podiel na jeho nebeskej sláve.
Ty si v manželskom zväzku muža a ženy
naznačil nesmiernu lásku a milosť Kristovu.
A tak sviatostné manželstvo, ktoré sa tu uzatvára,
pripomína nám tvoju nevýslovnú lásku,
ktorou nás miluješ.
 
A preto ťa s anjelmi a so všetkými svätými chválime
a neprestajne voláme:
.
 
Svätý, svätý, svätý ...
.
32. Ak sa berie Rímsky kánon, použije sa vlastné Hanc igitur.
Prijmi, Bože, túto zmiernu obetu, ktorú ti prinášame my, tvoji služobníci, aj títo novomanželia M. a M. a celá tvoja rodina, ktorá za nich prosí tvoju velebnosť.
Tak ako si im doprial dožiť sa tejto posvätnej chvíle, daj i dožiť sa (radosti z detí, tvojho daru a) požehnanej staroby.
.
Modlitba požehnania nad novomanželmi
Po Pater noster sa vynechá Libera nos. Kňaz sa obráti k novomanželov a so zloženými rukami sa modlí:
Prosme Pána za novomanželov, ktorí pri tomto oltári uzavreli sviatosť manželstva (a ktorí prijmú Kristovo telo a krv), žeby sa navzájom vždy milovali úprimnou láskou.
.
Všetci sa chvíľu ticho modlia. Potom kňaz rozopne ruky a pokračuje:
A) Svätý Otče, ty si stvoril človeka na svoj obraz.
Stvoril si ho ako muža a ženu,
aby obidvaja v jednote tela ­srdca plnili svoje poslanie.
.
B) Bože, ty nám zjavuješ hĺbku svojej lásky.
Vzájomnou láskou manželov naznačil si nám zmluvu,
ktorú si uzavrel so svojim ľudom,
a manželstvo tvojich veriacich si povýšil na sviatosť,
aby kresťanský manželský život naznačoval
tajomné spojenie Krista s Cirkvou.
Pane, láskavo vystri na týchto novomanželov
M. a M. svoju žehnajúcu pravicu.
.
Z predchádzajúcej modlitby možno podľa okolnosti vynechať jeden z dvoch odsekov a modliť sa len ten, ktorý sa zhoduje s čítaním omše.
.
Daj, Pane, aby sa novomanželia vzájomne obdarúvali darmi
tvojej lásky v tomto sviatostnom spoločenstve,
do ktorého práve vstúpili.
 
Nech si láskou dokazujú, že prebývaš medzi nimi
a nech sú odteraz jedno srdce a jedna duša.
Daj, Pane, aby si založili a navždy udržali domov,
a pomáhaj im, aby svoje deti vychovávali podľa evanjelia
a pripravili ich pre tvoju nebeskú rodinu.
 
Milostivo zahrň požehnaním našu sestru M.,
aby si dobre plnila úlohu manželky a matky.
Nech obšťastňuje celý dom
a nech ho okrášľuje vľúdnosťou a milotou.
 
Nebeským požehnaním sprevádzaj aj nášho brata M.,
aby si dôstojne plnil povinnosti verného manžela a starostlivého otca.
 
Svätý Otče, dožič týmto kresťanským manželom,
ktorí túžia pristúpiť k tvojmu stolu,
aby sa mohli tešiť z účasti na večnej nebeskej hostine.
Skrze Krista, nášho Pána.
Ɍ. Amen.
.
Iné formuly požehnania nad novomanželmi sú v dodatku. Možno si z nich vybrať podľa pastoračných okolností.
.
34. Omša pokračuje modlitbou Domine Iesu. Po pozdrave Pokoj Pánov nech je vždy s vami novomanželia si môžu podaním rúk prejaviť vzájomnú lásku a prianie pokoja.
.
 
35. Novomanželia môžu podľa daných úprav prijímať pod obidvoma spôsobmi.
.

PIESEŇ PRIJÍMANIA

JKS 507, verše 6 a 7 alebo iné schválené piesne, alebo:

.

ANTIFÓNA NA PRIJÍMANIE (Jn 13, 14)

Pán hovorí: Nové prikázanie vám dávam,
aby ste sa navzájom milovali, ako som vás ja miloval.
 

.

PO PRIJÍMANÍ

Pane,  mali sme účasť na hostine pri tvojom stole;
prosíme ťa
za tých, ktorých spojila sviatosť manželstva;
daj, nech sa vždy s láskou vinú k tebe
a ľuďom nech zvestujú tvoje meno.
Skrze Krista, nášho Pána.
.

POŽEHNANIE NA KONCI OMŠE

38 . Po pozdrave Pán s vami kňaz požehná novomanželov. Úvodom povie:
Prijmite slávnostné požehnanie.
Potom rozprestrie ruky nad novomanželov a hovorí:
Nech vám udelí svoju radosť a na deťoch nech vás požehná všemohúci Boh Otec.
Ɍ. Amen.
Nech milostivo stojí pri vás v šťastí i v nešťastí jednorodený Syn Boží.
Ɍ. Amen.
Nech do vašich sŕdc ustavične vlieva svoju lásku Duch Svätý.
Ɍ. Amen.
Aj vás všetkých tu prítomných nech žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
Ɍ. Amen.
Iďte v mene Božom.
Ɍ. Bohu vďaka.
 
Ak sa naraz uzatvárajú dve alebo viaceré manželstvá, každej z manžel­ských dvojíc sa kladú otázky pred súhlasom osobitne. Osobitne sa vyjad­ruje manželský súhlas a osobitne sa vyhlasuje jeho platnosť.