Kurzy pre rodičov

Kurz Samuel

Organizátor: Centrum pre rodinu Sigord, Evanjelizačná škola Sv. Mikuláša Evanjelizačnou školou Sv. Marka

Charakteristika: Tento kurz čerpá z príbehu o starozákonnom kňazovi Hélim, ktorému bol do výchovy zverený Samuel, ktorý sa pod jeho vplyvom stal veľkým Božím mužom. Kurz je určený rodičom, ktorý potrebujú v oblasti výchovy svojich detí posilu, podporu a povzbudenie. Jednou z podmienok je mať absolvovaný kurz Rút.

Kontakty: www.centrumsigord.sk, www.evskola.sk.

 

Kurz efektívneho rodičovstva "Krok za krokom"

Organizátor: Hnutie kresťanských rodín

Charakteristika: Kurz je zážitkovo vedený program, v ktorom sa rodičia aktívne podieľajú na jeho obsahu. Zameriava sa na poskytnutie podpory a pomoci rodičom prostredníctvom praktického nácviku riešenia najčastejších problémových situácií. Tento kurz ich uvedie do skupiny rodičov s podobnými problémami a predstavami o výchove svojich detí. Rodičia majú čas a priestor zoznámiť sa a vzájomne podeliť so svojimi skúsenosťami pod vedením lektora. Dôležitou úlohou skupiny je to, že im pomôže načerpať nové sily a energiu, aby ďalej zodpovedne plnili svoju životnú rolu rodiča. Kurz je vhodný pre rodičov detí rôzneho veku. Je koncipovaný pre skupinu cca 12 rodičov bez prítomnosti detí. Kurz je pod vedením certifikovaného lektora efektívneho rodičovského vzdelávania. Kurz poskytuje rodičovský manuál, pomocou ktorého sa rodičia môžu vracať k preberaným témam aj po skončení kurzu.

Doba trvania: Kurz prebieha formou deviatich dvojhodinových stretnutí alebo počas štyroch víkendov. Kurz pre záujemcov a rodičov je v prevažnej miere organizovaný v systematických a periodických intervaloch počas roka pre rôzne záujmové skupiny rodičov.

Kontakt: www.efektivne-rodicovstvo.sk

 

Kurz praktického rodičovstva: "Ako rozumieť svojim deťom a sebe samému."

Organizátor: Materské centrá s titulom "Akadémia praktického rodičovstva"

Charakteristika: Akadémia praktického rodičovstva je miesto, kde sa rodičia môžu posilniť vo svojej viere, že sú dobrými rodičmi aj keď občas vo výchove zlyhajú.

V akadémii môžu získať nové vedomosti o výchove a pochopiť, prečo sa ich deti správajú tak, ako sa správajú a prečo rodičia reagujú tak, ako reagujú. Majú možnosť spoznať svoje deti i seba a lepšie príjmu všetky tie menšie či väčšie odlišnosti.

Kurz je určený rodičom detí do 6 rokov a tiež rodičom školákov. Keďže kurz nie je postavený iba na pasívnom prijímaní nových informácií, ale aj na výmene skúseností a názorov, je určený len pre účastníkov, ktorí už majú dieťa. Po absolvovaní kurzu získajú rodičia Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.

Doba trvania: Kurz má 30 vyučovacích hodín v 10 stretnutiach raz týždenne. V niektorých kurzoch je rodičom poskytnutá možnosť, že ich deťom bude počas kurzu k dispozícii animátorka.

Kontakt: www.materskecentra.sk/akademiarodicovstva/