Kurzy pre rodičov a pre rodiny s deťmi

Oáza modlitby pre rodiny

Organizátor: Rodinkovo – Miesto prijatia pre rodiny                                                                 

Charakteristika:  Program zameraný na prehĺbenie života viery v celej rodine. Účastníci majú pod vedením živého oázového spoločenstva z bratislavskej farnosti Dlhé Diely možnosť prežiť mnohé inšpirujúce okamihy pre vlastné manželstvo a život vo svojej rodine. Na program je možné prísť aj s deťmi, o ktoré sa počas prednášok pre manželov postarajú animátori.

Doba trvania: program začína v piatok večer a končí nedeľným obedom; prebieha cca 5krát za rok

Kontakt: www.rodinkovo.sk

 

Seminár Otcovo Srdce pre rodiny

Organizátor: Rodinkovo – Miesto prijatia pre rodiny

Charakteristika:  Program zameraný na prehĺbenie osobného vzťahu s Bohom pod vedením manželského páru z Anglicka, ktorý svedčí  o postupnom objavovaní hlbokej a živej skúsenosti s Božou blízkosťou vo svojej rodine.  Manželia Róbert a Viki sú sprevádzaní  slovenským modlitbovým a organizačným tímom, vrátane prekladu do slovenčiny.

Je vhodný pre jednotlivcov, pre manželov hľadajúcich nový impulz pre svoje manželstvo, ale aj pre tých, ktorí zažili rozpad manželstva a žijú ako rozvedení osamote príp. s deťmi alebo aj v novom partnerskom vzťahu a hľadajú si cestu k Bohu. 

Na 6-dňový seminár Otcovo srdce sa neodporúča prísť s deťmi.  Na skrátenú víkendovú formu pre rodiny však áno.

Doba trvania: program začína v piatok večer a končí nedeľným obedom; prebieha cca 2krát za rok

Kontakt: www.rodinkovo.sk, www.seminarotcovosrdce.sk

 

Duchovná obnova pre rodiny s Komunitou Blahoslavenstiev

Organizátor: Rodinkovo – Miesto prijatia pre rodiny

Charakteristika: Ide o tiché a radostné spočinutie pri Pánovi v modlitbe, speve  a uvažovaní nad Božím slovom v láskyplnom sprevádzaní členmi Komunity Blahoslavenstiev z Okoličného. Na program je možné prísť aj s deťmi, o ktoré sa počas programu  pre manželov postarajú animátori.

Doba trvania: program začína v piatok večer a končí nedeľným obedom;  prebieha cca 3x v roku

Kontakt: www.rodinkovo.sk

 

Letný pobyt pre rodiny s Komunitou Blahoslavenstiev

Organizátor: Rodinkovo – Miesto prijatia pre rodiny

Charakteristika: Týždňové stretnutie pre rodiny animované Komunitou Blahoslavenstiev, počas ktorého sú pre rodičov pripravené prednášky zamerané na prehĺbenie manželského vzťahu, život viery v rodine, výchovu detí atď. Deti od 3 r. čaká samostatný špeciálny program

Doba trvania: 7 dní; prebieha 1x v roku počas letných prázdnin

Kontakt: www.rodinkovo.sk

 

Program Matka a dcéra / Otec a dcéra

Organizátor: Rodinkovo – Miesto prijatia pre rodiny

Charakteristika: Víkendový program zameraný na prehĺbenie a vyzretie vzťahu medzi mamou/otcom a dcérou v období dospievania. Je vhodný pre mamy/otcov s dcérami vo veku od 13 do 17 rokov.
Doba trvania: program začína v piatok večer a končí nedeľným obedom; prebieha 1x v roku

Kontakt: www.rodinkovo.sk

 

Kurz Samuel

Organizátor: Centrum pre rodinu Sigord, Evanjelizačná škola Sv. Mikuláša Evanjelizačnou školou Sv. Marka

Charakteristika: Tento kurz čerpá z príbehu o starozákonnom kňazovi Hélim, ktorému bol do výchovy zverený Samuel, ktorý sa pod jeho vplyvom stal veľkým Božím mužom. Kurz je určený rodičom, ktorý potrebujú v oblasti výchovy svojich detí posilu, podporu a povzbudenie. Jednou z podmienok je mať absolvovaný kurz Rút.

Kontakty: www.centrumsigord.skwww.evskola.sk.

 

Kurz efektívneho rodičovstva "Krok za krokom"

Organizátor: Hnutie kresťanských rodín

Charakteristika: Kurz je zážitkovo vedený program, v ktorom sa rodičia aktívne podieľajú na jeho obsahu. Zameriava sa na poskytnutie podpory a pomoci rodičom prostredníctvom praktického nácviku riešenia najčastejších problémových situácií. Tento kurz ich uvedie do skupiny rodičov s podobnými problémami a predstavami o výchove svojich detí. Rodičia majú čas a priestor zoznámiť sa a vzájomne podeliť so svojimi skúsenosťami pod vedením lektora. Dôležitou úlohou skupiny je to, že im pomôže načerpať nové sily a energiu, aby ďalej zodpovedne plnili svoju životnú rolu rodiča. Kurz je vhodný pre rodičov detí rôzneho veku. Je koncipovaný pre skupinu cca 12 rodičov bez prítomnosti detí. Kurz je pod vedením certifikovaného lektora efektívneho rodičovského vzdelávania. Kurz poskytuje rodičovský manuál, pomocou ktorého sa rodičia môžu vracať k preberaným témam aj po skončení kurzu.

Doba trvania: Kurz prebieha formou deviatich dvojhodinových stretnutí alebo počas štyroch víkendov. Kurz pre záujemcov a rodičov je v prevažnej miere organizovaný v systematických a periodických intervaloch počas roka pre rôzne záujmové skupiny rodičov.

Kontakt: www.efektivne-rodicovstvo.sk

 

Kurz praktického rodičovstva: "Ako rozumieť svojim deťom a sebe samému."

Organizátor: Materské centrá s titulom "Akadémia praktického rodičovstva"

Charakteristika: Akadémia praktického rodičovstva je miesto, kde sa rodičia môžu posilniť vo svojej viere, že sú dobrými rodičmi aj keď občas vo výchove zlyhajú.

V akadémii môžu získať nové vedomosti o výchove a pochopiť, prečo sa ich deti správajú tak, ako sa správajú a prečo rodičia reagujú tak, ako reagujú. Majú možnosť spoznať svoje deti i seba a lepšie príjmu všetky tie menšie či väčšie odlišnosti.

Kurz je určený rodičom detí do 6 rokov a tiež rodičom školákov. Keďže kurz nie je postavený iba na pasívnom prijímaní nových informácií, ale aj na výmene skúseností a názorov, je určený len pre účastníkov, ktorí už majú dieťa. Po absolvovaní kurzu získajú rodičia Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.

Doba trvania: Kurz má 30 vyučovacích hodín v 10 stretnutiach raz týždenne. V niektorých kurzoch je rodičom poskytnutá možnosť, že ich deťom bude počas kurzu k dispozícii animátorka.

Kontakt: www.materskecentra.sk/akademiarodicovstva/