Úvodné obrady


Príchod do kostola

19. Pred oltárom treba pripraviť miesto pre tých, čo prijímajú sviatosť manželstva, a pre svedkov tak, aby mohli kľačať i sedieť. Muž nech zaujme miesto po pravom boku ženy.
V určenom čase kňaz v omšovom rúchu ide s miništrantmi ku vchodu do kostola a postaví sa tak, aby ho mohli počuť aj tí, čo sú v kostole. Tam privíta tých, čo hodlajú prijať sviatosť manželstva, i svadobníkov a vyjadrí im radosť nad ich sobášom. Môže použiť tento príhovor:

M. a M., drahí priatelia, vítam vás v Božom chráme. Prišli ste sem všetci s radosťou: vy, M. a M., že Boh posvätí vašu lásku a spojí vás sviatostným zväzkom, a vy ostatní preto, že budete svedkami tejto slávnosti. Aj Cirkev sa teší s vami. Zúčastnite sa na tejto slávnosti nábožne a pozorne, aby ste sa obohatili Božou milosťou.

Podľa okolnosti možno privítanie pri vchode do kostola vynechať. V tom prípade kňaz ide zo sakristie hneď k oltáru. Svadobníkov pri¬víta po zvyčajnom pozdrave veriacich v omši.
20. Ak sa koná sprievod k oltáru, najprv idú miništranti, za nimi kňaz, potom tí, čo prijímajú sviatosť manželstva, ktorých sprevádzajú podľa miestnych zvykov svedkovia a príbuzní. Medzitým sa spieva:


Pieseň vstupu
Bože, ktorý stav manželský JKS 507
(prípadne iná schválená pieseň), alebo:


Vstupná antifóna Ž 89, 14. 17
Zrána nás naplň, Pane, svojou milosťou
a budeme plesať a tešiť sa po všetky svoje dni.
A jas Pána Boha nášho nech je nad nami
a daj zdar práci našich rúk.

Omša pokračuje riadne podľa rubrík omšového poriadku.


Kolekta
Pane, vyslyš naše pokorné prosby
za týchto tvojich služobníkov M. a M.,
ktorí pri tvojom oltári spájajú svoje životy;
naplň ich milosťou
a upevni vzájomnou láskou.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým
Boh po všetky veky vekov.